☰ Menu

Projekt

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví II.,“ reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037

Projekt je součástí  aktivit MZ ČR zaměřených na  implementaci reformy psychiatrické péče.

 • Jedním  z cílů reformy psychiatrické péče je  podpořit zřízení až 30 center duševního zdraví (CDZ) do roku 2022 a nastavit systém úhrad v CDZ s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost
  • Realizace pilotního projektu  probíhá ve spolupráci MPSV  (řídící orgán v rámci programu  OPZ)  a  MZČR  a realizátorů Psychiatrické nemocnice v Opavě a FOKUS-Opava,z.s.
  • Délka trvání 18 měsíců  -   1.4. 2019 - 30.9. 2020 s předpokládaným  následným  fungováním v již v  rámci  běžných úhrad zdravotní i sociální péče

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se závažným duševním onemocněním (SMI)

 • Diagnostické okruhy (F2, F3, eventuálně F42 a F6)
 • Trvání onemocnění (déle než 2 roky)
 • Funkční narušení (skóre GAF rovno nebo menší než 70)
 • Pacienti/klienti  s potřebou včasné intervence, tzn. pacienti s rizikem rozvoje SMI.
 • Pacienti/klienti  s akutními psychickými obtížemi a v krizových situacích nevyžadující hospitalizace (dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění převážně z diagnostických okruhů F2,F3,F4 a F6)

Celková kapacita týmu je odhadována na 100 - 140 klientů/pacientů, přičemž sociální pracovník i zdravotní sestry budou pracovat s přibližně 15 klienty v případovém vedení

 • Aktivity projektu
 • Vytvoření a vzdělávání týmu 
 • Poskytnutí přímé péče pacientům /klientům – minimálně 45 osobám s monitorovacím listem,   nejméně  135 dalším osobám  bez monitorovacího listu
 • Destigmatizační a komunikační aktivity
 • Evaluační data pro pojišťovny a UZIS
 • Vytvoření a zajištění služeb

 

V RÁMCI PROJEKTU POSKYTUJEME:

 

a. Služby terénního týmu

Péče poskytovaná v přirozeném prostředí. Jedná se  o přímou práci nejen s klientem/pacientem, ale i s okolím, rodinou, úřady atd... Poskytuje zdravotně-sociální intervence.  

b. Služby denní péče

Pomoc orientovaná na podporu člověka s duševním onemocněním, zejména sociální rehabilitaci, zdravotní a sociální poradenství, podporu zaměstnávání, ale i edukaci a možnost strávit volný čas. Uskutečňují se v prostorech CDZ. 

c. Krizové služby

Služby, jejichž cílem je podpora zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizace. Intervence jsou poskytovány především v prostředí klienta/pacienta, případně v místě CDZ. Po pracovní době je k dispozici pro klienty CDZ krizový telefon v pracovní dny do 20 hod večer, během víkendu od pátku od 15: 30 do pondělí do 7:00 hodin, svátky nepřetržitě. Jedná se pouze o telefonickou službu bez výjezdu.

d. Služby psychiatrické

Zdravotní služby poskytované psychiatrem a psychiatrickými sestrami, zahrnující diagnostiku a léčbu v ambulanci, práce s rodinou pacienta/klienta, psychiatrickou rehabilitaci, podpůrné terapeutické a edukační činnosti, psychiatrickou rehabilitaci v přirozeném prostředí, telefonické intervence a aktivní vyhledávání ohrožených osob.

e. Služby klinického psychologa

Péče klinického psychologa v rozsahu diagnostiky, konzultace, supervize, terapeutické a edukační činnosti v přirozeném prostředí pacienta.

f. Služby psychoterapeutické

Péče poskytovaná psychiatrem či klinickým psychologem s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací.

g. Podpora svépomocných aktivit

Podpora aktivit a činností vedených a organizovaných svépomocí. Jedná se o podpůrné programy pro klienty/pacienty, rodiče, je možná spolupráce s „peer“ konzultantem. Tým  CDZ je k dispozici pro konzultace, radu, svépomocné aktivity ale neorganizuje a neřídí. 

Všechny tyto služby jsou realizovány v rámci stávajících oprávnění poskytovatelů CDZ pro poskytování zdravotních služeb a pro poskytování sociálních služeb.