☰ Menu

GDPR

Informace pro klienty / pacienty Centra duševního zdraví o zpracování osobních údajů

Stáváte se klienty / pacienty Centra duševního zdraví Opava. Aby Vám mohla být poskytnuta řádná péče formou příslušné sociální a zdravotní služby, je zapotřebí, abychom v nezbytném rozsahu zpracovávali Vaše osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.  

1.Proč a jaké osobní údaje zpracováváme 

1.1. Centrum duševního zdraví Vám zajišťuje poskytování komplexní sociálně – zdravotní péče naším odborným multidisciplinárním týmem, a to prostřednictvím:

a) oprávněného poskytovatele zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů – Psychiatrické nemocnice v Opavě, a dále

b) oprávněného poskytovatele sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – FOKUS-Opava z.s.

1.2. Poskytovatel zdravotní služby je ze zákona povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci, která tvoří soubor informací vztahujících se k pacientovi, o němž je vedena. Součástí zdravotní dokumentace jsou tyto Vaše osobní údaje:

a) identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění);

b) informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu léčby;

c) kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

d) další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

1.3. Poskytovatel sociálních služeb je ze zákona povinen vést a uchovávat evidenci o poskytování služby, především být schopen prokázat, že postupuje v souladu se zákonem o sociálních službách a stanovených standardů kvality. Jsou to zejména údaje o Vaší sociální situaci, sociálním začlenění, kvalitě života, evidence sociálních činností apod. V případě, že je na Vaši žádost vedena o poskytované sociální službě anonymní evidence, nesmíte být v evidenci poskytovatele sociální služby nikde identifikovatelní.

1.4. Naprostá většina osobních údajů, které zpracováváme, jsou údaje získané přímo od Vás. Pokud některé údaje získáme z jiného zdroje, poskytneme Vám informaci o příslušné kategorii získaného osobního údaje a jeho zdroji, ledaže se jedná o případ, na nějž se vztahuje povinnost zachování důvěrnosti podle článku 14 odst. 5 písm. d) GDPR. 

2. Jaký je právní titul zpracování Vašich osobních údajů

2.1. Centrum duševního zdraví zpracovává o Vaší osobě jednak běžné osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje) a jednak i zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu, politických názorech, náboženském vyznání apod.), u nichž je zajištěna zvýšená ochrana. 

2.2. Vzhledem k tomu, že náplní Centra duševního zdraví je zajištění zdravotní a sociální služby na základě ústní či písemné smlouvy s pacientem/klientem, které představuje významný veřejný zájem a podléhá striktní zákonné regulaci, přičemž činnost Centra duševního zdraví je financována mj. z Evropského sociálního fondu a následně též z veřejného zdravotního pojištění, probíhá zpracování osobních údajů zejména na základě těchto právních titulů:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů – smlouva o poskytování zdravotní služby (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

c) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je správce pověřen(článek 6 odst. 1 písm. e) GDPR);

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany(článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - oprávněným zájmem je zde sdílení dat v rámci multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví v zájmu zajištění vyšší přidané hodnoty komplexní sociálně-zdravotní služby pro klienty/pacienty;

e) zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů (článek 9 odst. 2 písm. g) GDPR); a

f) zpracování je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče, či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva členského státu (článek 9 odst. 2 písm. h).

2.3. Zpracování osobních údajů, které nelze zahrnout pod některý z výše uvedených případů, je možné pouze na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu. Pokud takový případ nastane, budete o něm předem v dostatečných podrobnostech informováni, abyste mohli svobodně rozhodnout, zda svůj souhlas ke zpracování osobních údajů udělíte či nikoli. 

2.4. Jsme povinni Vás dále informovat, že z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů na základě bodu 2.2. písm. e) a f) výše.

3. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat (uchovávat) pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. 

3.2. Centrum duševního zdraví používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů klientů / pacientů:

a) k účelu dodržování právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti (např. ve vztahu k povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci);

b) k účelu plnění úkolu ve veřejném zájmu budou Vaše osobní údaje zpracovávány po stanovenou dobou archivace;

c) k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu;

d) k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy. Za účelem ochrany našich práv mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i po zániku závazků z uzavřené smlouvy. V případě hrozby, zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;

e) v případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte možnost kdykoli souhlas odvolat s tím, že Vaše údaje v tomto rozsahu přestaneme zpracovávat.   

4. Komu předáváme Vaše osobní údaje

4.1. Centrum duševního zdraví je oprávněno, resp. na základě právních předpisů povinno sdílet Vaše osobní údaje s dalšími subjekty. Vaše osobní údaje však předáváme pouze v nezbytném rozsahu a tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

4.2. Osobní údaje, které jsou od Vás získány poskytovatelem zdravotní služby nebo poskytovatelem sociální služby jsou pro účely poskytnutí komplexní sociálně -zdravotní služby vzájemně sdíleny multidisciplinárním týmem v rámci Centra duševního zdraví.

4.3. Oprávněnými příjemci Vašich osobních údajů jsou dále:

a) osoby oprávněné ze zákona nahlížet do zdravotnické dokumentace;

b) veřejné zdravotní pojišťovny a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR;

c) Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí;

d) orgány oprávněné provádět kontroly a audity;

e) orgány veřejné moci, je-li to nezbytné pro výkon jejich činnosti na základě zákona;

f) zpracovatelé osobních údajů a osoby s přístupem k osobním údajům, se kterými je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů a zajištěna mlčenlivost. Na Vaši žádost Vám rádi předložíme seznam těchto subjektů.

5. Aktualizace Vašich osobních údajů 

5.1. Centrum duševního zdraví vynakládá maximální úsilí, aby zajistilo přesnost a aktuálnost Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že informace, které zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), prosím informujte nás, abychom zjednali okamžitou nápravu.

6. Jaká jsou Vaše další práva

6.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená další práva. 

6.2. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

6.3. Centrum duševního zdraví Vám zajišťuje výkon zejména následujících práv: 

a) máte právo požadovat od nás informaci, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat k těmto osobním údajům přístup;

b) máte právo požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neaktuální, nebo chybné;

c) máte právo požadovat výmaz osobních údajů; to se však netýká případů, kdy Centrum duševního zdraví musí osobní údaje nadále zpracovávat na základě některého právního titulu i bez Vašeho souhlasu;

d) v určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů (např. do doby vyřešení Vašich námitek);

e) máte právo požadovat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás automatizovaně zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

f) máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy;

g) máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se zpracování děje na základě takového souhlasu bez existence jiného právního titulu.

6.4. Pokud uplatníte jakékoli z uvedených práv prostřednictvím níže uvedeného kontaktního místa, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních, nebo Vám poskytneme potřebné vysvětlení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

7. Správci osobních údajů 

7.1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním zdravotní služby v rámci Centra duševního zdraví je:

(I) Psychiatrická nemocnice v Opavě

(II) Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

(III) IČ 00844004

(IV) Statutární zástupce – Ing. Zdeněk Jiříček, ředitel

7.2. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním sociální služby v rámci Centra duševního zdraví je:

(I) FOKUS - Opava, z. s.

(II) Hradecká 650/16, Opava, 746 01

(III) IČ 269 90 881 

(IV) Statutární zástupce: PhDr. Ivana Strossová

8. Jednotné kontaktní místo

8.1. Pro zjednodušení Vaší komunikace se správci osobních údajů pro Vás Centrum duševního zdraví zřídilo jednotné kontaktní místo, které bude vyřizovat veškeré Vaše dotazy, požadavky a připomínky:  Centrum duševního zdraví Opava, Olomoucká 2520/74, Opava 74601.